• همراه: ۰۹۱۰۱۸۱۸۱۸۴
  • تلفن: ۰۲۱۳۳۱۷۲۴۱۹
  • ایمیل:info@colorfulstore.ir
  • ساعات کاری: 9-21

نحوه محاسبه تعداد رول کاغذدیواری

یکی از سوالاتی که همیشه برای یک خریدار کاغذ دیواری پیش می آید ، نحوه اندازه گیری و محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری است. با مطالعه مطالب زیر می توانید با انجام چند اندازه گیری و محاسبه ساده تعداد رول کاغذ دیواری مناسب خود را محاسبه کنید. 1- ابتدا ارتفاع دیوار مورد نظر خود را اندازه گیری کرده ( توجه داشته باشید که قرنیز ها و سقف کاذب محاسبه نمی شود ) 2 - طول دیوارهای مورد نظر خود را اندازه گیری کرده و تمامی اندازه ها را در آخر با هم جمع کنید ( دیوار هایی که در و پنجره دارند از متراژ محاسبات کم می شود ) اموزش اندازه گیری و نحوه براورد هزینه کاغذ دیواری 3 - هر رول کاغذ دیواری عرض و طول خاص خود را دارد که نسبت به آن نحوه محاسبه متفاوت می شود . اندازه رول های استاندارد موجود بازار : 1 - عرض 53 سانتیمتر در طول 10 متر 2 - عرض 70 سانتیمتر در طول 10 متر 3 - عرض 100 سانتیمتر در طول 10 متر 4 - عرض 106 سانتیمتر در طول 15.5 متر نحوه محاسبه نسبت به عرض رول کاغذ دیواری 1 - هر رول کاغذ دیواری به عرض 53 سانتیمتر در طول 10 متر می تواند 1.59 متر طول دیوار را پوشش دهد ( نسبت به استاندارد ارتفاع دیوار 2.40 الی 3 متر ) ، که به فرض مثال اگر بخواهیم یک دیوار را اندازه گیری کنیم یک دیوار به طول 6 متر نیاز به 4 رول کاغذ دیواری دارد . مثال : تعداد رول = 1.59 ÷ طول دیوار 2 - هر رول کاغذ دیواری به عرض 70 سانتیمتر در طول 10 متر می تواند 2.10 متر طول دیوار را پوشش دهد ( نسبت به استاندارد ارتفاع دیوار 2.40 الی 3 متر ) ، که به فرض مثال اگر بخواهیم یک دیوار را اندازه گیری کنیم یک دیوار به طول 4 متر نیاز به 2 رول کاغذ دیواری دارد. مثال : تعداد رول = 2.10 ÷ طول دیوار 3 - هر رول کاغذ دیواری به عرض 100 سانتیمتر در طول 10 متر می تواند 3 متر طول دیوار را پوشش دهد ( نسبت به استاندارد ارتفاع دیوار 2.40 الی 3 متر ) ، که به فرض مثال اگر بخواهیم یک دیوار را اندازه گیری کنیم یک دیوار به طول 6 متر نیاز به 2 رول کاغذ دیواری دارد . مثال : تعداد رول = 3 ÷ طول دیوار 4 - هر رول کاغذ دیواری به عرض 106 سانتیمتر در طول 15 متر می تواند 5.30 متر طول دیوار را پوشش دهد ( نسبت به استاندارد ارتفاع دیوار 2.40 الی 3 متر ) ، که به فرض مثال اگر بخواهیم یک دیوار را اندازه گیری کنیم یک دیوار به طول 10 متر نیاز به 2 رول کاغذ دیواری دارد . نکته : زمانی که اعداد تعداد رول شما به شکل اعشار به دست می آید آن عدد را رو به بالا رند نمایید مثال : 4.4 = 1.59 ÷ 7 ( عدد را به سمت بالا رند میکنیم که عدد به دست آمد 5 رول کاغذدیواری می شود )